Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Creagraphy. Deze zijn tevens te downloaden als PDF door op onderstaande link te klikken.

Algemene Voorwaarden (PDF-document)

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Creagraphy

Algemene voorwaarden versie 3.0, 25 mei 2018, voor levering van diensten en producten door Creagraphy, gevestigd te Hoofddorp (gem. Haarlemmermeer), ook wel: Creagraphy.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

DEFINITIES

 1. Creagraphy - Het bedrijf Creagraphy, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. Ingeschreven onder nummer 34116174 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, ook wel: Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever - Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
 3. Overeenkomst - iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 4. Continue-diensten - diensten met een doorlopend karakter, zoals webhosting, internetdiensten en andere continue-faciliteiten.
 5. Website - een verzameling van bij elkaar horende internetpagina’s.
 6. Domeinnaam - in letters en/of cijfers weergegeven internetadres.
 7. CMS/Content Management Systeem - On-line beschikbaar gemaakt beheersysteem waarmee de inhoud (content) en/of andere gegevens van een website kunnen worden aangevuld, gewijzigd of verwijderd.
 8. Server - centrale computer, die ten dienste staat van andere computers, waarop de website zelf (Webserver), het CMS en/of database(-s) zijn geïnstalleerd.

 
1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Creagraphy.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Creagraphy niet bindend of van toepassing.
 3. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Creagraphy en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 
2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Creagraphy gedaan zijn vrijblijvend, en derhalve totdat de overeenkomst tot stand is gekomen herroepelijk.
 2. Offertes zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Creagraphy is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd.
 4. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de door Creagraphy verstrekte Offerte. Indien door Opdrachtgever slechts gedeeltelijke aanvaarding van de offerte plaatsvindt, is Creagraphy hieraan slechts gebonden indien zij met die wijziging instemt.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Creagraphy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.
 7. Een eventueel overeengekomen levertijd vangt aan vanaf het moment dat Creagraphy de ontvangst van de opdracht heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

 
3. DE OVEREENKOMST
Termijn

 1. Overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van een opdracht, vangen aan op het moment van aanvaarding van de opdracht, en eindigen op het moment van het totstandkomen van het eindresultaat.
 2. Opdrachtgever gaat overeenkomsten met betrekking tot continue-diensten aan voor tenminste 3 maanden, met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder tegenbericht worden deze overeenkomsten stilzwijgend verlengd.

Uitvoering

 1. Creagraphy verplicht zich bij de uitvoering van overeenkomsten de opdracht naar haar beste vermogen uit te voeren. Creagraphy behoudt zich het recht voor ter uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creagraphy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Creagraphy worden verstrekt. 
 2. Indien de gegevens, welke nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet op tijd aan Creagraphy zijn verstrekt, heeft Creagraphy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. Creagraphy is in geen geval aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit fouten in de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie. Indien de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever geeft met het aanleveren van de informatie, zoals bedoeld in dit artikel, toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door Creagraphy. 
 5. De door Opdrachtgever aangeleverde informatie zal door Creagraphy uitsluitend worden gebruikt voor de invulling van de Opdracht die uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Creagraphy voortvloeit.

Continuïteit

 1. Creagraphy en haar taakwaarnemers waarborgen de continuïteit van de geboden continue-diensten. 
 2. In geval van discontinuïteit van de faciliteiten aangeboden door Creagraphy, waaronder begrepen beëindiging van de onderneming van Creagraphy, verplichten zij zich al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs binnen hun vermogen ligt om de continuïteit van het met Opdrachtgever overeengekomen service-niveau niet in gevaar te brengen. Zij zullen indien wenselijk bemiddelen en adviseren de geboden diensten elders onder te brengen en, indien dit toepasselijk is, alle hiertoe noodzakelijke programmatuur en expertise op eerste verzoek ter beschikking stellen.

Beëindiging/opzegging

 1. Creagraphy heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten indien:
   1. Opdrachtgever aan een of meer verplichtingen jegens Creagraphy niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
   2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
   3. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de geboden diensten dan wel informatie verspreidt welke in strijd is met wet- en regelgeving, of algemeen aanvaarde normen en waarden. Dit geldt evenzeer voor informatie welke als discriminerend, aanstootgevend of pornografisch zou kunnen worden gekenschetst.
   4. Opdrachtgever zich bezighoudt met het versturen van ongevraagde e-mail, en Creagraphy hierover klachten van derden ontvangt.
 1. Opdrachtgever heeft in geen van de gevallen onder lid 11 recht op enige schadevergoeding. 
 2. Partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen indien op enig moment mocht blijken dat de wederpartij, na ingebrekestelling, niet binnen redelijke termijn aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voldoet. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

Opeisbaarheid

 1. Alle vorderingen uit deze voorwaarden voortvloeiend zijn onmiddellijk opeisbaar.

 

4. WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 2. Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk mocht zijn de overeenkomst te wijzigen, dan wel aan te vullen, dan zal dit in onderling overleg tot stand komen.
 3. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de door Creagraphy voorgestelde wijzigingen, met als gevolg dat Creagraphy de overeenkomst niet of niet volledig kan uitvoeren, staat het Creagraphy vrij de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op welke schadevergoeding dan ook kan maken.
 4. Indien wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties mochten hebben voor Opdrachtgever, dan zal Creagraphy Opdrachtgever hierover inlichten.

 

5. LEVERTIJD
De door Creagraphy opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Creagraphy niet in verzuim.
 

 

6. PRIJZEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn bedragen altijd in euro’s en exclusief de verschuldigde omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 2. Creagraphy is gerechtigd de tarieven betreffende haar continue-diensten te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt.
 3. Aan Opdrachtgever kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen. De navolgende omstandigheden kunnen hiertoe aanleiding geven:
   1. Overschrijding van het overeengekomen dataverkeer van de overeengekomen continue-diensten;
   2. Uitbreiding of wijziging van de overeenkomst, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
   3. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang voldoende duidelijk aan Creagraphy kenbaar zijn gemaakt;
   4. Gebreken of tekortkomingen in producten of diensten van derden welke voor Creagraphy in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Creagraphy weinig of geen invloed kan uitoefenen;
   5. Tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst;
   6. Extra te maken kosten en/of uren veroorzaakt door Opdrachtgever, welke Creagraphy moet maken bij de aanvraag van domeinnamen.
 1. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsverhoging, dient Opdrachtgever dit onverwijld doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken aan Creagraphy. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De reeds gemaakte kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

7. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De verschuldigde vergoedingen worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Creagraphy is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Creagraphy bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is, zullen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen. De kosten zijn bepaald op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 75,00.

 

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken/rechten blijven uitsluitend eigendom van Creagraphy tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Creagraphy heeft voldaan.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken indien:
 1. niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn vastgelegd
 2. b.de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
 3. Creagraphy kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken en (tussen-)resultaten van de dienstverlening onder zich houden ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Creagraphy verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 4. Hetgeen geleverd door Creagraphy dat onder lid 1 van dit artikel valt, mag niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.
 5. Opdrachtgever is verplicht de werken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Creagraphy te bewaren. Opdrachtgever dient steeds datgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Creagraphy veilig te stellen.
 6. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement, is Opdrachtgever verplicht om Creagraphy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 7. In geval Creagraphy gebruik wenst te maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel, is Opdrachtgever verplicht Creagraphy toegang te verlenen tot alle locaties waar de werken van Creagraphy zich bevinden.
 8. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van Creagraphy onverlet.

 

9. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt aan Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot ontwerpen, programmatuur, apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. 
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij programmatuur, apparatuur en documentatie.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Creagraphy alleen dat deel van de programmatuur ter beschikking stellen dat specifiek voor Opdrachtgever onder de overeenkomst is vervaardigd. 
 4. Opdrachtgever zal geen aanspraak kunnen maken op de door Creagraphy toegepaste hardware, programmatuur, bestanden, toolboxen, software gereedschappen en andere middelen die door Creagraphy werden ingezet teneinde tot een werkende softwaretoepassing te komen in haar eigen infrastructuur. 
 5. Creagraphy is niet ontvankelijk voor enige kosten of aansprakelijkheden voortvloeiende uit de wens het resultaat van de overeenkomst te installeren in een andere dan de oorspronkelijke infrastructuur zoals aangeboden door Creagraphy.
 6. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever van de door Creagraphy aangeboden CMS of andere programmatuur op de servers gebruik zal mogen maken, blijft het eigendomsrecht van deze toepassingen volledig bij Creagraphy. 
 7. Opdrachtgever is verplicht, indien zij als reseller wenst op te treden voor elke met deze faciliteit uit te rusten website, of andersoortige gebruikstoepassing van deze faciliteiten, in overleg te treden met Creagraphy.
 8. Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikers-documentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de diensten en back-up doeleinden. Opdrachtgever heeft het recht één, desgewenst periodiek geactualiseerde, back-up te maken.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, herkomst, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik te laten maken van de programmatuur, apparatuur en/of de daarbij behorende documentatie.
 11. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze (wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp) te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens Creagraphy, onmiddellijk opeisbare vordering van €5.000, vermeerderd met €1000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt. 
 12. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van Creagraphy, voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

 

10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij daarvan geheimhouding wenst.

11.  PRIVACY
Creagraphy respecteert en verzekert de privacy van haar Opdrachtgevers en zal de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens (zoals, adressen, e-mailadressen, bedrijfsnamen) enkel en alleen gebruiken voorzover nodig voor het uitvoeren van de opdracht. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Privacy Verklaring, deze is te vinden op onze website en kan op aanvraag per e-mail of eenmalig in hard copy aan u worden verstrekt.
 
12. DOMEINREGISTRATIE EN DIENSTEN

 1. Indien is overeengekomen, dat Creagraphy voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-nummers, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever kan geen gebruiksrechten ontlenen aan toegekende IP-nummers. Het is Creagraphy toegestaan de toegewezen IP-nummers te wijzigingen.
 3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-nummers zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-nummers. Creagraphy vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 4. Bij verhuizing van domeinen naar Creagraphy is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst met diens vorige provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering; de door Creagraphy geleverde diensten en faciliteiten blijven onverkort verschuldigd en de overeenkomst blijft onverkort bestaan indien Opdrachtgever niet de medewerking kan verwerven van diens vorige provider.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan of zich beroepen op administratieve vergissingen bij de aanvraag van een domeinnaam, alsmede bij vertragingen in de aanvraag en toekenning.
 6. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Creagraphy tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

 
13. GEBRUIK EN BEHEER SERVER

 1. Opdrachtgever onthoudt zich van het gebruik maken of installeren van data- of bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals een webcam, chat-room, IRC toepassing, of het creëren van een site gericht op distributie van of het ter beschikking stellen van bestanden en/of software, of het installeren en gebruiken van een toepassing die op enige andere wijze een onevenredige belasting van de servers met zich meebrengt of het functioneren van de servers in gevaar brengt. Eventuele schade hierdoor ontstaan, zal Creagraphy aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. Opdrachtgever zal niets naar de servers van Creagraphy uploaden waarvan niet zeker is dat Opdrachtgever het copyright bezit en vrijwaart Creagraphy voor enige aansprakelijkheid hieromtrent.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan serverruimte te splitsen, en aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Creagraphy is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud, of het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen. Creagraphy zal al het mogelijke doen deze periode zo kort mogelijk te laten duren. Creagraphy is nimmer aansprakelijk voor schade hierdoor ontstaan.

 
14. KLACHTEN EN GARANTIE

 1. Klachten over de door Creagraphy uitgevoerde overeenkomsten dienen onverwijld, doch uiterlijk 8 dagen na de  ontdekking van de omstandigheid die aanleiding is voor het ontstaan van de klacht schriftelijk aan Creagraphy kenbaar worden gemaakt.
  De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Creagraphy in staat is adequaat te reageren.
 2. Opdrachtgever dient Creagraphy de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
 3. Klachten welke Creagraphy niet binnen bovengenoemde termijn bereiken, en niet voldoende door Opdrachtgever zijn toegelicht zullen niet in behandeling worden genomen. 
 4. Na het verstrijken van deze termijn is Creagraphy bevrijd van iedere mogelijke aansprakelijkheid verbandhoudend met de klacht.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN UITSLUITING

 1. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Creagraphy van kosten en geleden schade ontstaan na beëindiging van de overeenkomst en/of door het uitblijven van de levering van diensten.
 2. Creagraphy aanvaardt slechts aansprakelijkheid indien de beschikbaarheid van continue-diensten minder bedraagt dan 98% van de overeengekomen contractuele periode, daarbij de buitengebruikstelling genoemd in artikel 14 lid 4 buiten beschouwing latende.
 3. Creagraphy is niet gehouden garanties af te geven aangaande de beschikbaarheid, snelheid of fluctuaties in de snelheid van de faciliteiten, noch aansprakelijk te houden voor verlies van data of derving van inkomsten die door het niet of niet volledig functioneren van de overeengekomen faciliteiten mochten ontstaan. Opdrachtgever wordt derhalve aangeraden de door Creagraphy aangeboden faciliteiten niet in te zetten voor bedrijfskritische toepassingen zoals e-commerce, responssystemen enzovoorts. Opdrachtgever zal zelf verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden en dragen voor schade hierdoor ontstaan.
 4. Creagraphy is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.
 5. De aansprakelijkheid van Creagraphy is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door Opdrachtgever voor geleverde diensten aan Creagraphy betaalde bedragen. Schade ontstaan ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de overeengekomen continue-diensten, zal worden berekend naar het aantal niet-actieve uren, en zal ten hoogste bedragen de contractuele waarde van deze niet-actieve uren. Creagraphy aanvaardt slechts één claim per server-account.
 6. Schade waarvoor Creagraphy op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Creagraphy te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 7. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Wachtwoorden, authorisatiegegevens e.d. zijn niet overdraagbaar. Bij vermissing, diefstal en misbruik dient Opdrachtgever Creagraphy direct hiervan op de hoogte te brengen. Bij nalaten zal Creagraphy Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor eventueel ontstane schade.
 8. Creagraphy is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in toegekende wachtwoorden, gebruikers/domeinnaam en e-mailadressen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Creagraphy is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.
 9. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van back-ups van de door haar vervaardigde bestanden. Creagraphy is niet aansprakelijk voor het eventueel verloren gaan of onbruikbaar geraken van deze bestanden op de server, ook niet indien is overeengekomen dat Creagraphy het maken van back-ups voor haar rekening zal nemen, tenzij aansprakelijkheid expliciet is overeengekomen.
 10. Creagraphy is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever welke is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Creagraphy.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Creagraphy tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van diensten van Creagraphy.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Creagraphy voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de overeenkomst of ter zake van schending van rechten, waaronder octrooi- en auteursrecht door het gebruik van gegevens of modellen, welke door Opdrachtgever voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten aan Creagraphy zijn verstrekt.
 13. Opdrachtgever zal Creagraphy schadeloos stellen voor alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde. Tevens zal Opdrachtgever Creagraphy onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde.
 14. Creagraphy is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de door Opdrachtgever op de server geplaatste informatie welke in strijd is met toepasselijke wet en/of regelgeving en de goede zeden. 
 15. Opdrachtgever onthoudt zich van plaatsing van pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend materiaal of materiaal dat strijdig is met wet en/of regelgeving.
 16. Creagraphy is nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever te maken kosten van aanpassing of uitbreiding noodzakelijk voor het laten functioneren van een door Creagraphy ontwikkelde toepassing in een andere dan de oorspronkelijk geadviseerde en overeengekomen infrastructuur.

 

16. OVERMACHT

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden overmacht van Creagraphy op:
   1. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband of overeenkomst van opdracht;
   2. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 1. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan een maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan een maand duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, zij het met vergoeding van de door Creagraphy reeds gemaakte kosten.

 
17. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 1. Creagraphy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in de overeenkomst niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

 
18. TOEPASSELIJK RECHT

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Creagraphy.